Општина Владимирци - званичан сајт

Конкурс за доделу стипендија студентима на територији општине Владимирци за школску 2017/2018 годину

05/10/2017

Општина Владимирци, у циљу подстицања талентованих студената, који су у току школовања остварили изузетне резултате, расписује конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2017/2018 годину (период: октобар 2017 – јул 2018.године).

Право на добијање стипендије имају и студенти који су уписали прву годину студија, а испуњавају један од услова:
– да су носиоци признања «ђак генерације» у средњој школи и да су уписали факултет и школовање се финансира из буџета (докази су уверења од завршене средње школе и уписаног факултета),
– да су носиоци дипломе »Вук Караџић»,
– да су освојили прва три места на такмичењима које организују републичке институције, из предмета које је прописало Министарство просвете и спорта.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

IIА – ОПШТИ УСЛОВИ

 • да је подносилац захтева држављанин Републике Србије (приложити уверење о држављанству издато од стране надлежног органа),
 • да подносилац захтева има пребивалиште на подручју општине Владимирци (приложити уверење о пребивалишту издато од стране Полицијске станице Владимирци),
 • да уз остале тражене доказе приложи кратку биографију.

            IIБ – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • да је подносилац захтева редован студент (приложити уверење издато од стране факултета),
 • да се школовање финансира из буџета (приложити уверење са факултета),
 • да у току студирања није изгубио годину (приложити уверење са факултета),
 • да је студент од друге до завршне године године студија, укључујући и апсолвенте и студенте последипломских студија,
 • да подносилац захтева има најмању просечну оцену за сваку годину студија 8,50, односно свршени студент који настави школовање на последипломским студијама и постигне просечну оцену за сваку годину студија 8,50 (приложити уверење факултета о просечној оцени за сваку годину школовања).

IIВ

            Студенти, који су у школској 2016/2017 години остварили право на општинску стипендију, подносе:

 • уверење о пребивалишту,
 • потврда факултета на ком је студент о години студија, која је уписана 2016/2017 године,
 • уверење факултета о просечној оцени за претходну годину школовања.

III

              Рок за пријављивање на конкурс је од 05.10.2017.године до 20.10.2017.године. Пријава и остала конкурсна документа, односно захтеви студената за доделу стипендија за школску 2017/2018 годину подносе се у наведеном року Општинској управи општине Владимирци – Одељењу за општу управу и друштвене делатности и предају се писарници Општинске управе општине Владимирци или поштом препоручено на адресу: Општинска управа општине Владимирци (конкурс за доделу стипендија), ул. Светог Саве 34, 15225 Владимирци.

IV

              Одлуку о додели стипендија и листу студената који ће бити стипендирани доноси председник Општине.

Одлука о додели стипендија са листом студената истиче се на огласној табли Општине и на сајту Општине www.vladimirci.org.rs.

Право на приговор на одлуку о додели стипендије имају студенти – подносиоци пријаве за стипендирање у року од 8 дана од дана истицања одлуке.

Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Владимирци.

Са студентима се потписује уговор у коме се прецизирају међусобне обавезе.

V

              Пријаве на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у писарници Општинске управе општине Владимирци или са сајта  www.vladimirci.org.rs.

Све потребне информације у вези са остваривањем права на студентску стипендију могу се добити на телефон 015/514-705. Лице за контакт је Слободан Павловић.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ

НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ

НАПОМЕНА:

Документација не може бити старија од 6 месеци.

Конкурс је објављен на огласној табли Општинске управе општине Владимирци, на локалној радио станици и сајту www.vladimirci.org.rs.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Конкурс за доделу стипендија студентима на територији општине Владимирци за школску 2017/2018 годину – Преузми фајл

Образац 1 – Пријаве на конкурс за студенте II и осталих година студија – Преузми фајл

Образац 2 – Пријаве на конкурс за студенте I године  – Преузми фајл

Образац 3 – Пријаве на конкурс за студенте који су остварили право на стипендију- Преузми фајл

 

Last modified: 05/10/2017

Comments are closed.

Општина Владимирци