Општина Владимирци - званичан сајт

Одлуке

ОДЛУКЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

06.12.2023.
ОДЛУКА о додели годишњих наградних студентских стипендија – Преузми фајл

01.11.2023.
Одлука
о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Владимирци – Преузми фајл
Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Владимирци (Образац ОИК-ЛИ-1/23) – Преузми фајл
Сагласност кандидата за одборника (Образац ОИК-ЛИ-2/23) – Преузми фајл
Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Владимирци (Образац ОИК-ЛИ-3/23) – Преузми фајл
Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Владимирци (Образац ОИК-ЛИ-4/23) – Преузми фајл

11.08.2023.
ОДЛУКА о измени Одлуке о накнади за рад у надзорним одборима јавних предузећа – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора ЈКП „Извор“ Владимирци – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Извор“ Владимирци – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о сагласности на ценовник ЈКП „Извор“ Владимирци – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о престанку мандата члановима Школског одбора Посавотамнавске средње школе Владимирци – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о именовању  чланова Школског одбора Посавотамнавске средње школе Владимирци – Преузми фајл
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду Општинског већа општине Владимирци – Преузми фајл

31.05.2023.
ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Владимирци – Преузми фајл

11.04.2023.
ПРАВИЛНИК
о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

29.03.2023.
СПИСАК овлашћених службених лица за вођење поступка и одлучивање у управној ствари или за вођење поступка или предузимање појединих радњи у поступку – Преузми фајл

23.03.2023.
РЕШЕЊЕ о расподели средстава – Преузми фајл

13.03.2023.
РЕШЕЊЕ о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2023. годину – Преузми фајл

11.03.2023.
ОДЛУКА
о приступању изради Плана развоја општине Владимирци за период 2023-2029.година – Преузми фајл
ОДЛУКА о образовању Савета за здравље општине Владимирци – Преузми фајл
ОДЛУКА
о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Владимирци – Преузми фајл
ОДЛУКА о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2022. годину – Преузми фајл

01.02.2023.
ОДЛУКА о додели годишњих наградних студентских стипендија – Преузми фајл

28.12.2022.
ОДЛУКА о образовању Верификационог одбора – Преузми фајл
ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Владимирци – Преузми фајл
ОДЛУКА о Општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл
Измена Кадровског плана запослених у Општинској управи општине Владимирци за 2022. годину – Преузми фајл

12.12.2022.
ОДЛУКА
о буџету општине Владимирци за 2023. годину – Преузми фајл
Извршење буџета (члан 11) – Преузми фајл
ОДЛУКА
o Општинском правобранилаштвуПреузми фајл
ОДЛУКА о осмој измени и допуни Одлуке о комуналним делатностимаПреузми фајл
ОДЛУКA
о утврђивању престанка мандата одборника – Преузми фајл

04.11.2022.
ОДЛУКА
о покретању поступка за израду Процене ризика од катастрофа општине Владимирци –
Преузми фајл
ОДЛУКА
о усвајању стратегије управљања ризицима општине Владимирци – Преузми фајл
ОДЛУКА о измени и допуни  Одлуке  о годишњим студентским стипендијама за дефицитарна занимања – Преузми фајл
ОДЛУКА
о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2023. годину – Преузми фајл
ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Владимирци – Преузми фајл 
ОДЛУКА о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2023. годину – Преузми фајл ОДЛУКА о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2023. годину – Преузми фајл

19.09.2022.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за четири сеоска домаћинства – Преузми фајл

06.07.2022.
ОДЛУКА о стављању  ван снаге  решења  о  образовању  стручне комисије  за праћење реализације мере енергетске транзиције – Преузми фајл
ОДЛУКА о завршном рачуну буџета општине Владимирци за 2021. годину – Преузми фајл

16.02.2022.
ОДЛУКА о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Владимирци у сталном саставу – Преузми фајл

03.02.2022.
ОДЛУКА о додели годишњих наградних студентских стипендија – Преузми фајл

21.12.2021.
ОДЛУКА о формирању јединица цивилне заштите – Преузми фајл
ОДЛУКА о образовању Радног тела за праћење примене  Локалног антикорупцијског плана општине Владимирци – Преузми фајл

10.11.2021.
ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл

05.11.2021.
Одлука о годишњим студентским стипендијама за дефицитарна занимања – Преузми фајл
Одлука о управљању гробљима и сахрањивању – Преузми фајл
Одлука о управљању пијацама – Преузми фајл
Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2022. годину – Преузми фајл
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Владимирци – Преузми фајл
Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2022. годину – Преузми фајл
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2022. годину – Преузми фајл
Одлука о седмој измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима – Преузми фајл
Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији општине Владимирци – Преузми фајл

24.09.2021.
Oдлука о годишњим наградним студентским стипендијама – Преузми фајл

23.08.2021.
Одлука о стављању ван снаге Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције – Преузми фајл

25.06.2021.
Оперативни план одбране од поплава општине Владимирци – Преузми фајлПреузми карту водотокова

27.05.2021.
Одлука о усвајању Етичког Кодекса са прилозима – Преузми фајл

Одлука о поступању по притужбама на рад органа и служби општине Владимирци – Преузми фајл

21.05.2021.

Правилник о суфинансирању мере енергетске транзиције – Преузми фајл

Одлука о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције – Преузми фајл

06.01.2021.

Одлука о буџету за 2021. годину- Преузми фајл – други део – Преузми фајл 

Одлука о трећем ребалансу буџета општине Владимирци за 2020. годину – Преузми фајл

26.11.2020.

Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2021.годину. Преузми фајл

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији општине Владимирци. Преузми фајл

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимрици за 2021.годину. Преузми фајл

Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2021. годину. Преузми фајл

Одлука о већем обиму права породице са децом. Преузми фајл

18.02.2020.

Одлука о стављању ван снаге правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи “Сунцокрети” Владимирци – Преузми фајл

Одлука о стављању ван снаге правилника о накнади трошкова за долазак на рад и одлазак са рада запослених код директних и индиректних буџетских корисника општине Владимирци – Преузми фајл

16.12.2019. године

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ – Преузми фајл

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ –Преузми фајл

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ –Преузми фајл

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУЗА 2020. ГОДИНУ – Преузми фајл


 

28.06.2019. године
Закључак о усвајању годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владимирци за 2019.годину – Преузми фајл
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владимирци за 2019. годину – Преузми фајл

28.06.2019. године
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације ”Бања Владимирци” у Владимирцима – Преузми фајл
Образложење Плана детаљне регулације ”Бања Владимирци” у Владимирцима – Преузми фајл
План детаљне регулације ”Бања Владимирци” – Преузми фајл
Графички приказ – Површине јавне намене – Преузми фајл

06.06.2019. године
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ – Преузми фајл

01.04.2019. године
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ – Преузми фајл
(“Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.7/19)

26.03.2019. године
КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ – Преузми фајл
(“Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.6/19)

26.03.2019. године
ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ – Преузми фајл
(“Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.6/19)

26.03.2019. године
ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА –Преузми фајл
(“Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.6/19)

07.03.2019.

Одлука о расписивању јавног конкурса – Преузми фајл

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада, који делују на територији општине Владимирци, за 2019 годину – Преузми фајл

Решење о образовању комисије – Преузми фајл

Обрасци и пријава – Преузми фајл


16.04.2019.

Одлука о додели средстава – Преузми фајл

14.03.2019.

Упитник за категоризацију спортских организација – Преузми фајл

Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Апликациони формулар – Преузми фајл

07.03.2019.

Решење о образовању комисије за спорт – Преузми фајл


07.03.2019.

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2019. годину – Преузми фајл

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2019. годину – Преузми фајл

ОБРАЗАЦ 1 – Преузми фајл

ОБРАЗАЦ 2 – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама – Преузми фајл

28.11.2018.
Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2019. годину – Преузми фајл

28.11.2018.
Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2019. годину – Преузми фајл

28.11.2018.
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2019. годину – Преузми фајл

28.11.2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Владимирци – Преузми фајл


22.11.2018.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци –Други кругПреузми фајл


19.11.2018.

Одлука о додели студентских стипендија за школску 2018/2019 годину – Преузми фајл


01.11.2018.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ – Преузми фајл

Налепнице – Преузми фајл


19.04.2018.
Одлука о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2018. годину – Преузми фајл


28.02.2018.
Одлуку о додели средстава за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл


01.02.2018.
Одлука о расписивању конкурса за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

Упитник за категоризацију спортских организација – Преузми фајл

Предлог годишњих програма – Организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта – АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спорт – Преузми фајл


01.02.2018.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

ОБРАСЦИ – пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама – Преузми фајл


26.12.2017.
Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Владимирци – Преузми фајл


20.12.2017.
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова – Преузми фајл


07.12.2017.
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл


04.12.2017.
Одлука о утврђивању цене закупа непокретности земљорадниче задруге “Слога” Матијевац које су у функцији – Преузми фајл

04.12.2017.
Одлука о стављању ван снаге правилника о утврђивању критеријума за доделу субвенције на бесплатан превоз ученика средњих школа са територије општине Владимирци – Преузми фајл

04.12.2017.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Владимирци – Преузми фајл

04.12.2017.
Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2018. годину – Преузми фајл

04.12.2017.
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

04.12.2017.
Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2018. годину – Преузми фајл


07.11.2017.
Одлука о додели студентских стипендија за школску 2017/2018 годину – Преузми фајл


11.09.2017.

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Владимирци за 2017. годину – Преузми фајл


06.09.2017.

Одлука о расписивању позива за предлагање кандидата за чланове локалног антикорупцијског форума општине Владимирци – Преузми фајл


23.08.2017

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова – Преузми Фајл


26.01.2017
ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владимирци – Преузми фајл


15.12.2016
Образац за пријављивање – Преузми фајл

15.12.2016
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта – Преузми фајл


02.12.2016
Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2017. годину – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Владимирци – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2017. годину – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о отврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Владимирци – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2017. годину – Преузми фајл


21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ – Преузми фајл

21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА – Преузми фајл

21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ – Преузми фајл

21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ – Преузми фајл


21.10.2016
ОДЛУКА ПОВОДОМ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ – Преузми фајл

Comments are closed.

Општина Владимирци