Општина Владимирци - званичан сајт

Општинско веће

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и седам чланова Општинског већа. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 9. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 12. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 13. поставља општинског правобраниоца;
 14. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 15. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 16. образује жалбену комисију;
 17. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 18. информише јавност о свом раду;
 19. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 20. врши и друге послове, у складу са законом.

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

др Горан Зарић из Белотића

Зоран Ранковић из Матијевца

Бранимир Ковачевић из Јаловика

Ђорђе Шарчевић из Матијевца

Дарко Гајић из Јаловика

Драган Ковачевић из Владимираца

Мирко Лазаревић из Владимираца

Милош Цвејић из Јазовника

Срећко Палежевић из Прова

 

 

Comments are closed.

Општина Владимирци