Општина Владимирци - званичан сајт

Висина зарада

ПЛАТЕ ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ                                                                                                                      – ИЗАБРАНА ЛИЦА –
Редни број Име и Презиме Функција Нето плата Бруто плата
1 Горан Зарић Председник Општине 94.378,00 157.049,84
2 Раде Ковачевић Председник Скупштине 96.265,56 160.190,83
3 Милорад Милинковић Заменик Председника Општине 93.280,58 155.223,68
ПЛАТЕ ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ                                                                                                                               – ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА –
Редни број Име и Презиме Функција Нето плата Бруто плата
1 Драган Симеуновић Помоћник Председника Општине 84.629,56 140.827,94
2 Ана Пантелић Секретар Скупштине 82.679,57 137.578,07
3 Славица Мирковић Начелник Општинске Управе 90.814,03 151.119,21
ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ВЛАДИМИРЦИ
Редни број Име и Презиме Радно место Нето плата Бруто плата
1 Пантелић Владимир Шеф одсека за урбанизам 56.022,64 93.224,54
2 Бирманчевић Светлана Послови утврђења породичног права и права на дечји податак 36.823,83 61.276,74
3 Вулетић Цветин Шеф одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода 64.913,67 108.019,68
4 Гајић Биљана Кафе куварица и посл.одрж.хигијене 30.924,00 51.459,12
5 Гајић Иван Матичар МК Крнић 47.842,21 79.611,89
6 Гашић Света Возач 30.924,00 51.459,12
7 Глигорић Вељко Матичар МК Белотић 47.842,21 79.611,89
8 Докић Невенка Нормативно правни послови 64.958,02 108.093,49
9 Живановић Душан Грађевински инспектор 43.764,13 72.825,76
10 Ивановић Драган Адм.технички послови – писарница 36.697,29 61.066,17
11 Ивановић Љубица Кафе куварица и посл.одрж.хигијене 30.924,00 51.459,12
12 Исаиловић Сања Службеник за јавне набавке 61.797,90 102.834,89
13 Јаковљевић Јелена Адм.технички послови – писарница 33.533,73 55.801,84
14 Јездимировић Драган Послови економата и умоножавање матер. 30.924,00 51.459,12
15 Јеремић Славко Инспектор за саобраћај и путеве 40.671,26 67.679,06
16 Ковачевић Тамара Ликвидатор и посл.обрачуна плата 43.884,89 73.026,71
17 Крстић Миланка Администр.техн.послови локална пореска 36.317,66 60.434,45
18 Крзнарић Драгана Послови управљања људским ресурсима и послови радних односа запослених 63.670.57 105.951,09
19 Лазаревић Зоран Шеф одсека за инспекцијске послове 69.538,10 115.714,96
20 Миљковац Милоје Помоћни радник и ложач 30.924,00 51.459,12
21 Милосављевић Марко Матичар МК Прово 47.842,21 79.611.89
22 Пантелић Виолета Посл.утврђ.права на борачко инвал.заштиту 33.660,27 56.012,42
23 Митровић Ивана Пословни секретар 33.533,73 55.801,84
24 Павловић Слободан ИТ Послови и техничар система 33.533,73 55.801,84
25 Пантелић Вељко Књиговођа 52.830,41 87.912,51
26 Милошевић Владан Виши сарадник 40.361,97 67.164,39
27 Радовић Биљана Послови утврђења породичног права и права на дечји податак 34.419,52 57.275,85
28 Ружић Милан Финанс.књиговођа и контиста буџета 61.329,74 102.055,83
29 Стефановић Биљана Руководилац одељења за правне послове 73.401,32 122.143,57
30 Станојевић Миланка Матичар МК Јаловик 36.644,20 60.645,02
31 Илић Јанко Посл.обраде урбанистичких аката 42.694,22 71.045,37
32 Мандић Раде возач моторног возила, послови вођења евиденције и одржавања возила и курир 30.924,00 51.459,12
33 Теодоровић Славољуб Послови приватног предузетништва 33.913,35 56.433,56
34 Зарић Драган Руководилац одељ. за привр.и пољопривреду 66.705,06 111.000,65
35 Сарић Слободан Послови из области пољоприв.водоп.и шум. 60.627.49 100.887,26
36 Михаиловић Владимир Послови економског развоја 62.031,99 103.224.41
37 Гагић Ивана Руководилац одељења за финансије и буџет 64.387,13 107.143,48
38 Илић Душан Шеф одсека за трезор и буџетско рачуноводство 62.219,14 103.535,84
39 Милинковић Миленко Комунални инспектор 42.864,31 71.328,42
40 Ковачевић Радиша Посл.јавне расвете, одрж.путева и зелених површ. 41.135,19 68.451,07
41 Вуковић Иван Руководилац одељења за урбанизам, грађевин.комуналне и инспекц.послове 65.674,87 109.286,35
42 Мирковић Весна Операт.и припр.посл коришћење јавних површина 39.434,11 65.620,38
43 Степић Весна Послови из области пољоприв.водоп.и шум.    
44 Илић Зоран Референт за послове пољопривреде 32.774,47 54.538,41
45 Пантелић Живадин Порески инспектор канцеларијске контроле 60.439,31 100.574,11
46 Ранковић Ивана Шеф Канцеларија за локални  економски развој 38.660,89 64.333,71
47 Вујановић Миљана Послови за потребе Скупштине и њених радних тела 48.027,64 79.920,47
48 Влајковић Мирјана Порески инспектор канцеларијске и теренске контроле 47.656,77 79.303,32
49 Поучковић Маријана Послови из области пољопривреде и водопривреде 54.285,50 90.333,86
50 Петронић Небојша

Шеф одсека управљање општинском имовином и заједничке послове и имовинско правни послови

Мирује радни однос

   

Comments are closed.

Општина Владимирци