Општина Владимирци - званичан сајт

Организација Општинске управе

Општинска управа образује се као јединствени орган.
У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење управних, стручних и других послова.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.
Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су Одељења и Одсеци.

Основне унутрашње организационе јединице су:

Одељење за пољопривреду, туризам и друштвене делатности;

-Одељење за финансије, буџет, привреду и локално-економски развој

  • Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода
  • Одсек за трезор и буџетско рачуноводство

-Одељењу за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове

  • Одсек за урбанизам и грађевинарство
  • Одсек за инспекцијске послове

Одељење за послове органа општинe, општу управу и заједничке послове    

  • Одсек за управљање општинском имовином и заједничке послове.

Comments are closed.

Општина Владимирци