Општина Владимирци - званичан сајт

Надлежност Општинске управе

Општинска управа:

  1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  6. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
  7. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  8. пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
  9. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

Comments are closed.

Општина Владимирци