Општина Владимирци - званичан сајт

Начелник општинске управе

  • СЛАВИЦА МИРКОВИЋ

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, врши Општинска управа.
Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу у складу са Статутом општине и Одлуком о Општинској управи општине Владимирци.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.
За свој и рад Општинске управе одговара Општинском већу, у складу са Статутом општине и Одлуком о Општинској управи општине Владимирци.

Comments are closed.

Општина Владимирци