Општина Владимирци - званичан сајт

Надлежност Председника општине

Председник општине:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
 5. оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 6. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 7. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 8. представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
 9. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 10. доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
 11. одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
 12. одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
 13. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
 14. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 15. закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине општине;
 16. у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
 17. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 18. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
 19. командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
 20. доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
 21. информише јавност о свом раду;
 22. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 23. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 24. поставља и разрешава помоћнике председника општине;
 25. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане;
 26. врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.

Comments are closed.

Општина Владимирци