Општина Владимирци - званичан сајт

Секретар скупштине

  • АНА ПАНТЕЛИЋ

    СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

    Дипломирани правник

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на период од четири године, на предлог председника Скупштине и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

Comments are closed.

Општина Владимирци