Општина Владимирци - званичан сајт

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

16/03/2020

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике у Скупштини општине Владимирци. расписаних за 26. април 2020. године. почев од дана доношења овог решења док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС” број 29/20).

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења. утврђени Законом о локалним изборима. Законом о јединственом бирачком списку (..Сл. гласник РС” бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године (,.Сл. гласник РС” бр. 20/20).

3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини општине Владимирци биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи. почев од дана престанка ванредног стања.

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења остају на правној снази.

5. Ово решење објавити па огласној табли Скупштине општине Владимирци.

Образложење

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је. на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике. 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 16 марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити од дана престанка ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Општине Владимирци, као орган који спроводи поступак избора за одборнике у Скупштини општине Владимирци, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес. укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Изборне комисије општине Владимирци.

Упутство о правном средству:  Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине Владимирци у року од 24 часа од дана доношења Решења.

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ – Преузми фајл

Last modified: 16/03/2020

Comments are closed.