Општина Владимирци - званичан сајт

Радна тела Скупштине општине

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштине општине и обављају друге послове утврђене Статутом општине и Пословником Скупштине општине.

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА

  • Комисиjа за кадровска, административна питања, радне односе, признања и награде,
  • Мандатно-имунитетна комисиjа,
  • Комисиjа за статутарна питања, организациjу и норма­тивна акта,
  • Комисиjа за представке и притужбе,
  • Комисија за родну равноправност;
  • Комисија за планове,
  • Општинска изборна комисија у сталном саставу,
  • Савет за финансиjе и буџет,
  • Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА,РАДНЕ ОДНОСЕ, ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Раде Ковачевић из Владимираца – председник комисије
Стана Ајдуковић из Крнића – члан
Ивица Кнежевић из Прова – члан
Небојша Цветковић из Месараца – члан
Миле Шарчевић из Матијевца – члан

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

Драгиша Милисављевић из Јаловика – председник
Бранимир Ковачевић  из Јаловика – члан
Маријана Атић из Скупљена – члан

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
НОРМАТИВНА АКТА

Ивица Кнежевић из Прова – председник
Драгана Ераковић из Владимираца – члан
Тања Атић из Скупљена – члан
Маријана Поучковић из Риђака – члан
Милета Јеличић из Вукошића – члан

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

Лепосава Ђинић из Крнула – председник
Стана Ајдуковић из Крнића – члан
Славица Живковић из Дебрца – члан

КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Стана Ајдуковић из Крнића – председник
Милета Јеличић из Вукошића – члан
Сања Ђуричић из Владимираца – члан

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

Небојша Радовић, дипл. инж. грађевине, из Владимираца – председник
Раде Божић, дипл. инж. грађевине, из Шапца – заменик председника

Миомир Васовић, дипл. инж. арх. из Шапца, на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфратруктуре – члан

Славовољуб Николић, дипл. инж. геодезије из Шапца, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфратруктуре – члан

Никола Кузмановић, дипл. инж. електротехн. из Шапца – члан

Ђорђе Петровић из Белотића – секретар Комисије за планове

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ

1) Стојадин Павловић, дипл. правник – председник
    – Ивана Јагодић, дипл. правник – заменик председника

2) Драган Зарић – члан
    – Драгослав Јањић – заменик члана

3) Ивана Гагић – члан
    – Јелена Мандић – заменик члана

4) Милан Мијaтовић – члан
    – Петар Гајић – заменик члана

5) Зоран Илић – члан
    – Немања Којић – заменик члана

6) Зоран Урошевић – члан
    – Бранка Павловић – заменик члана

7) Ивана Ранковић – члан
    – Драгољуб Мандић – заменик члана

8) Славица Мирковић, дипл. правник – секретар
   – Ана Пантелић, дипл. правник – заменик секретара

САВЕТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Владан Милошевић из Владимираца – председник
Зоран Ранковић из Матијевца – члан
Ивана Гагић из Крнула – члан
Бранимир Ковачевић из Јаловика – члан
Здравко Перић из Дебрца– члан

САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Раде Ковачевић из Владимираца – председник
Миодраг Станишић из села Владимирци – члан
Иван Пакић из Јаловика – члан
Јанко Илић из села Владимирци – члан
Милорад Милинковић из Вучевице– члан

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

1. Тамара Обреновић из Јаловика – председник
2. Ивана Ранковић из Матијевца – члан
3. Милета Јеличић из Вукошића – члан
4. Раде Мандић из Јаловика – члан
5. Илија Марковић из Мровске – члан

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Марко Милосављевић. дипл. правник из Прова – председник
Миленко Милинковић, струковни инжењер менаџмента из Вучевице -члан
Петар Поповић, машински техничар из Лојаница – члан
Владан Милошевић, инг. пољопривреде из Владимираца – члан
Вељко Глигорић, дипл. правник из Матијевца – члан

Comments are closed.

Општина Владимирци