Општина Владимирци - званичан сајт

Општинско веће

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине,  и седам чланова Општинског већа.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Надлежност Општинског већа:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом општинских управа, поништава или укида акте општинске управe који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 • поставља и разрешава начелнике општинских управа;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • информише јавност о свом раду;
 • доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • врши друге послове које утврди Скупштина oпштине.

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милинковић Милорад из Вучевице

Мијаиловић Маријан из Матијевца

Јовичић Милош из Бељина

Ћосић Радован из Владимирца- село

Мандић Стефан из Владимираца

Ајдарић Слађана из Звезда

Палежевић Мирослав из Прова

Павловић Предраг из Владимираца

Марковић Дејан из Мровске

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА,РАДНЕ ОДНОСЕ, ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

решење бр. 02-17/16-I од 20.05.2016. године
решење бр. 02-73/16-I од 30.09.2016. године
решење бр. 02-106/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 12/16, 25/16 и 28/16)

Драган Симеуновић ут Трбушца, председник
Раде Ковачевић из Владимираца, члан
Маријан Мијаиловић из Матијевца, члан
Славољуб Савић из Владимираца, члан
Небојша Цветковић из Месараца, члан

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

решење бр. 02-20/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-87/16-I од 25.10.2016. године

(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Славица Живковић из Дебрца – председник
Бранимир Ковачевић из Јаловика – члан
Маријана Атић из Скупљена – члан

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
НОРМАТИВНА АКТА

решење бр. 02-19/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-88/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Ивица Кнежевић из Прова – председник
Александра Крстић из Владимираца – члан
Стефан Гавриловић из Владимираца – члан
Љиљана Ћосић из села Владимирци – члан
Милета Јеличић из Вукошића – члан

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

решење бр. 02-18/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-89/16-I од 25.10.2016. године

(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Лепосава Ђинић из Крнула – председник
Стана Ајдуковић из Крнића – члан
Славица Живковић из Дебрца – члан

САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

решење бр. 02-22/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-85/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Драган Симеуновић из Трбушца – председник
Драган Петровић из Владимираца – члан
Марина Врбић из Бобовика – члан
Душан Анић из Владимираца – члан
Горан Зарић из Белотића – члан

 САВЕТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

решење бр. 02-21/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-86/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Владан Милошевић из Владимираца – председник
Милан Павловић из Крнула – члан
Љиљана Миловановић из Меховина – члан
Горан Зарић из Белотића – члан
Здравко Перић из Дебрца – члан

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

–      решење бр. 02-3/13-I од 04.03.2013. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 3/13 )
–     решење бр. 02-38/13- I од 29.11.2013. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 22/13)

решење бр. 02-15/14-I од 14.03.2014.године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14)

решење бр. 02-3/16-I од 18.02.2016.године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 2/16)

 

МИОМИРА ВАСОВИЋ из Шапца- председник
МИРЈАНА ВАШУТ из Сремске Митровице- члан
ДРАГАН ПЕТРОВИЋ из Владимираца- члан
СЛАВКО НИКОЛИЋ из Шапца- члан
ЗОРИЦА ШИМИЋ из Шапца – члан

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ

–        решење бр. 013-29/16-I од 30.05.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 14/16)

Павловић Стојадин, дипл. правник – председник – на предлог одборничке групе СНС
Пантелић Ана, дипл. правник – заменик председника – на предлог одборничке групе СНС

Пантелић Мирко – члан – на предлог одборничке групе СНС
Михаиловић Горан – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Зарић Драган – члан – на предлог одборничке групе СНС
Ранковић Зоран – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Крстић Александра  – члан – на предлог одборничке групе СНС
Симеуновић Аца – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Вуковић Милош – члан – на предлог одборничке групе СНС
Савић Славица – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Влајковић Дарко – члан – на предлог одборничке групе СНС
Жижић Гордана – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Мирковић Ђорђе из Матијевца – члан -на предлог одборничке групе ДС Владимирци
Ловчевић Миодраг из Дебрца – заменик члана – на предлог одборничке групе ДС Владимирци

Нешић Снежана, дипл. правник из Јаловика – члан – на предлог одборничке групе „Завршимо започето“
Атић Бранислава, дипл. правник из Скупљена – заменик члана – на предлог одборничке групе „Завршимо започето“

Чолић Маријета из Јаловика – члан -на предлог одборничке групе Небојша Петронић – ЈС – Маријан Шевић
Илић Зоран из Матијевца – заменик члана – на предлог одборничке групе Небојша Петронић – ЈС – Маријан Шевић

Обрадовић Јелица из Бобовика – члан – на предлог одборничке групе СПС Владимирци
Павловић Маринко из Крнула – заменик члана – на предлог одборничке групе СПС Владимирци

Ружић Александра – члан – на предлог одборничке групе ДС Владимирци
Гашић Ивица  – заменик члана – на предлог одборничке групе ДС Владимирци

Иванковић Александар, дипл. правник из Владимираца – секретар
Миловановић Иван, дипл. правник из Бобовика – заменик секретара

Comments are closed.