Општина Владимирци - званичан сајт

Матична служба

МАТИЧНА СЛУЖБА И
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

На територији општине Владимирци установљено је 8 матичних подручја
и то:
Месна канцеларија Белотић, МК – Вељко Глигорић, тел.015/515-234
Месна канцеларија Дебрц, МК- Миланка Станојевић, тел.015/7517-015
Месна канцеларија Јаловик, МК- Гајић Иван, тел.015/516-422
Месна канцеларија Крнић, МК- Гајић Иван, тел.015/521-513
Месна канцеларија Прово, МК-Марко Милисављевић, тел.015/77-99-085
Месна канцеларија Риђаке, МК-Стојадиновић Бранимир, тел.015/7518-087
Месна канцеларија Скупљен, МК-Марко Милисављевић, тел.015/7511-136

НАРУЧИВАЊЕ ДОКУМЕНАТА

извод из матичне књиге рођених
– извод из матичне књиге венчаних
– извод из матичне књиге умрлих
– уверење о држављанству
– интернационални извод из књиге рођених
– интернационални извод из књиге венчаних
– интернационални извод из књиге умрлих

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ – ПРЕУЗМИ ФАЈЛ

– Наручивање телефоном на горе дате телефонске бројеве:
извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и уверења о држављанству

– Наручивање путем интернета извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења о држављанству на е-маил адресу maticar@vladimirci.org.rs
Напомена: неопходно је уз личне податке (Име, презиме, име родитеља, датум рођења/венчања/смрти, места пребивалишта наручиоца навести и број телефона, адресу становања и е-маил адресу наручиоца).
Наручиоцу ће бити одговорено у што краћем року.
Одговорно запослено лице ће одмах након позива утврдити да ли су испуњени услови за издавање траженог документа и о томе обавестити заинтересовано лице. Такође ће пружити информацију о цени и начину достављања. Потом ће сачинити документ и отправити га као вредоносну пошиљку заинтересованом лицу, доставом на кућну адресу.
Пре издавања докумената, матичару се морају доставити докази о извршеној уплати такси на следећу адресу: Општина Владимирци, за матичара, 15225 Владимирци, ул. Светог Саве 34.

УПЛАТНИ РАЧУНИ НА КОЈЕ СЕ ВРШЕ УПЛАТЕ

Уплатни рачун Републичког органа 840-742221843-57
Позив на број: 97 53-112
Прималац: Републичка административна такса
Сврха: Уплата административне таксе

Уплатни рачун Општинског органа 840-742351843-94
Позив на број: 97 53-112
Прималац Општински орган управе
Сврха: Накнада за рад Органа управе

————————— Ц е н о в н и к ———————— – ИЗНОСИ ЗА УПЛАТУ –

1. Извод из Матичне књиге рођених, венчаних, умрлих
Републичка административна такса ………..420,00

2. Издавање интернационалних извода
Републичка административна такса …………690,00

3. Издавање Уверења о држављанству
Републичка административна такса …………740,00

4. Издавање уверења о слободном брачном стању
Републичка административна такса ……….1.100,00

5. Венчања
Накнада за рад Органа управе …………..0.00,00 у просторијама општине
Накнада за рад Органа управе ………….12.000,00 Венчање излазак на терен (ван општине)

Промена личног имена
За промену личног имена подноси се:
– Захтев са навођењем разлога за промену
– Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци )
– Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци )
– Извод из матичне књиге венчаних (за лице које је у браку
– Пресуда о разводу брака ( ако је брак разведен )
– Извод из матичне књиге рођених за децу ( за лице које има децу )
– Уверење Министарства финансија, пореске управе филијала Владимирци да је измирио пореске обавезе
– Уверење да се против лица не води истрага и да није подигнута оптужница код надлежног Општинског и Окружног суда.
– Уверење о пребивалишту.
– Уплата Републичке административне таксе
– Накнада за рад Органа управе

Склапање брака
Будући супружници уз захтев за склапање брака матичару подносе:
– Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци)
– Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
– Важеће личне карте
– Уплата Републичке административне таксе
– Накнада за рад Органа управе
БРАК СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ
Уколико је будући супружник страни држављанин матичару подноси:
– Извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу (по бечкој или париској Конвенцији)
– Доказ о држављанству
– Доказ да је слободног брачног стања и да по прописима земље чији је држављанин (лични подаци страног држављанина не постоје сметње за склапање брака са држављанином Републике Србије (да су наведени сви лични подаци држављанина Републике Србије)
– Уплата Републичке административне таксе
– Накнада за рад Органа управе

ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА НОВОРОЂЕНОМ ДЕТЕТУ
Упис у матичну књигу рођених.
За одређивање имена новорођеном детету матичару се лично подноси:
– Извод из матичне књиге венчаних
– Уверење о држављанству за оба родитеља
– Важеће личне карте
– По потреби и друга документа
– Уколико је дете рођено ван брака потребно је да отац да изјаву о признавању очинства и да се мајка сагласи са признавањем очинства .
– За признање очинства потребно је приложити следећа документа: изводе из књиге рођених за оба родитеља уверење о држављанству за оба родитеља (не старије од 6 месеци ) и важеће личне карте.
УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ
За упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих подноси се:
– Потврда о смрти (2 примерка)
– Лична карта или путна исправа умрлог
– Извод из матичне књиге рођених за умрлог
-Уверење од држављанству за умрлог и доказ о брачном стању.
ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИчНИХ КЊИГА РОђЕНИХ, МАТИчНИХ КЊИГА ВЕНЧАНИХ И МАТИЧНИХ КЊИГА УМРЛИХ
За издавање извода из матичних књига рођених, матичних књига венчаних и матичних књига умрлих матичару се подноси :
– Усмени или писмени захтев са подацима
– Уплата Републичке административне таксе
– Накнада за рад Органа управе
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ
За издавање уверења о држављанству за лица уписана у евиденције о држављанима које се воде за општину Владимирци, матичару се подноси :
– Усмени или писмени захтев са подацима
– Уплата Републичке административне таксе
-Накнада за рад Органа управе
Изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих и уверење о држављанству могу се добити само за лица која су уписана у матичне књиге матичних подручја која се налазе на територији општине Владимирци.
Наручивање путем интернета извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверење о држављанству (само за лица која су уписана у матичне књиге у Владимирцима).

Comments are closed.

Општина Владимирци