Општина Владимирци - званичан сајт

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11/06/2021

          На основу члана 46. и 47. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 70. и 71. став 2.Статута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019),члана 14. Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 9/2021),  члана 2. Методологије за избор кандидата за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, која је саставни део Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 2021), Општинско веће општине Владимирци, на својој деветој редовној   седници одржаној 17.05.2021. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

 ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Овим јавним конкурсом бирају се кандидати за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет).

На основу спроведеног јавног конкурса, Скупштина општине именује 5 чланова Савета.

КО МОЖЕ БИТИ УЧЕСНИК ЈАВНОГ КОНКУРСА

Учесник јавног конкурса може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији општине, који због својих стручних, радних и моралних квалитета ужива углед у својој средини и општини у целини и који има подршку одговарајућег удружења, организације, другог правног лица или најмање 100 грађана.

НАЧИН КАНДИДОВАЊА

Пријаву на конкурс може да поднесе свако лице које испуњава прописане услове.

Кандидата за члана Савета може да предложи свако физичко или правно лице, а нарочито: верска заједница, невладина организација, месна заједница, удружење, струковно удружење, односно организација у области здравства, образовања, спорта, правосуђа и слично.

САДРЖИНА ПРИЈАВЕ, ОДНОСНО ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

Пријава се подноси у писаном облику и обавезно садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, адресу пребивалишта, занимање, контакт телефон кандидата.

Предлог кандидата подноси се у писаном облику и мора бити образложен. Поред података о кандидату (име и презиме кандидата, адреса пребивалишта, занимање) предлог  садржи име и презиме и контакт телефон лица представника предлагача кандидата.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ

Уз пријаву, кандидат подноси фотокопију личне карте, кратку биографију и одговарајуће препоруке удружења, организације, установе или групе грађана који пружају подршку том кандидату.

Уз предлог кандидата подноси се изјава лица које се предлаже за кандидата да прихвата учешће на конкурсу.

Кандидат, односно предлагач кандидата може поднети и другу документацију којом потврђује испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и наводе изнете у биографији, односно предлогу кандидата.

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју посебним решењем образује Општинско веће.

Конкурсна комисија разматра поднета пријаве, односно предлоге кандидата и достављену документацију, оцењује испуњеност услова кандидата, обавља усмени разговор са кандидатима у циљу формирања ранг листе кандидата и утврђује и Општинском већу доставља образложену ранг листу кандидата за чланове Савета.

Актом о образовању Комисије утврђују се састав и број чланова Комисије и именују  њени чланови, ближе се одређују њени задаци и рокови за њихово извршење, као и друга питања од значаја за рад Комисије.

КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА, ОДНОСНО ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА

Пријава, односно предлог кандидата подноси се Конкурсној комисији преко писарнице Општинске управе општине Владимирци, Светог Саве бр. 34, Владимирци.

Пријаве, односно предлози кандидата, са документацијом која се прилаже, достављају се на адресу назначену у овом јавном конкурсу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурсна документација, не отварати“, непосредном предајом писарници или поштом препоручено.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Лице задужено за комуникацију и давање потребних објашњења кандидатима, односно предлагачима је Славица Мирковић, телефон 015/514-713, електронска пошта nacelnikuprave@vladimirci.org.rs.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА, ОДНОСНО ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА И
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања на интернет презентацији општине.

Конкурсна комисија ће спровести поступак и утврдити ранг листу кандидата у року од 15 дана од дана истека рока трајања овог конкурса.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Овај јавни конкурс објављује се на интернет презентацији општине, на огласној табли органа општине и Гласу Подрињa .

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Преузми фајл

Last modified: 11/06/2021

Comments are closed.

Општина Владимирци