Општина Владимирци - званичан сајт

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

14/10/2019

Информације о конкурсу – Преузми фајл

Образац 1 пријаве на конкурс за студенте II и осталих година студија – Преузми фајл
Oбразац 2 пријаве на конкурс за студенте I године – Преузми фајл
Oбразац 3 пријаве на конкурс за студенте који су остварили право на стипендију – Преузми фајл

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

Општина Владимирци, у циљу подстицања талентованих студената, који су у току школовања остварили изузетне резултате, расписује конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020 годину (период: октобар 2019 – јул 2020.године).

II

            Право на добијање стипендије имају и студенти који су уписали прву годину студија, а испуњавају један од услова:

 • да су носиоци признања «ђак генерације» у средњој школи и да су уписали факултет и школовање се финансира из буџета (докази су уверења од завршене средње школе и уписаног факултета),
 • да су носиоци дипломе »Вук Караџић»,
 • да су освојили прва три места на такмичењима које организују републичке институције, из предмета које је прописало Министарство просвете и спорта.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

IIА – ОПШТИ УСЛОВИ

 • да је подносилац захтева држављанин Републике Србије (приложити уверење о држављанству издато од стране надлежног органа),
 • да подносилац захтева има пребивалиште на подручју општине Владимирци (приложити уверење о пребивалишту издато од стране Полицијске станице Владимирци),
 • да уз остале тражене доказе приложи кратку биографију.

IIБ – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • да је подносилац захтева редован студент (приложити уверење издато од стране факултета),
 • да се школовање финансира из буџета (приложити уверење са факултета),
 • да у току студирања није изгубио годину (приложити уверење са факултета),
 • да подносилац захтева има најмању просечну оцену за сваку годину студија 8,50, односно студент који настави даље школовање (мастер и докторске студије) и постигне просечну оцену за сваку годину студија 8,50 (приложити уверење факултета о просечној оцени за сваку годину школовања).

IIВ

            Студенти, који су у школској 2018/2019 години остварили право на општинску стипендију, подносе:

 • уверење о пребивалишту,
 • потврда факултета на ком је студент и години студија, која је уписана 2019/2020 године,
 • уверење факултета о просечној оцени за претходну годину школовања.

III

              Рок за пријављивање на конкурс је од 14.10.2019.године до 01.11.2019.године. Пријава и остала конкурсна документа, односно захтеви студената за доделу стипендија за школску 2019/2020 годину подносе се у наведеном року Општинској управи општине Владимирци – Одељењу за општу управу и друштвене делатности и предају се писарници Општинске управе општине Владимирци или поштом препоручено на адресу: Општинска управа општине Владимирци (конкурс за доделу стипендија), ул. Светог Саве 34, 15225 Владимирци.

IV

              Одлуку о додели стипендија и листу студената који ће бити стипендирани доноси председник Општине.

Одлука о додели стипендија са листом студената истиче се на огласној табли Општине и на сајту Општине www.vladimirci.org.rs.

Право на приговор на одлуку о додели стипендије имају студенти – подносиоци пријаве за стипендирање у року од 8 дана од дана истицања одлуке.

Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Владимирци.

Са студентима се потписује уговор у коме се прецизирају међусобне обавезе.

 

V

              Пријаве на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у писарници Општинске управе општине Владимирци или са сајта  www.vladimirci.org.rs.

Све потребне информације у вези са остваривањем права на студентску стипендију могу се добити на телефон 015/514-705 и 513-141. Лице за контакт је Слободан Павловић.

 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ

НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ

НАПОМЕНА:

Документација не може бити старија од 6 месеци.

Конкурс је објављен на огласној табли Општинске управе општине Владимирци, на локалној радио станици и сајту www.vladimirci.org.rs.

 

                                                                                            

Last modified: 14/10/2019

Comments are closed.