Општина Владимирци - званичан сајт

ПРВА СЕДНИЦА НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

02/09/2020

с а з и в а м
I РЕДОВНУ СЕДНИЦУ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ у 2020. години и заказујем за петак, 04.09.2020. године, са почетком рада у 09,00 часова.
За седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ СЛАВИШИ ПАЛЕЖЕВИЋУ ИЗ ПРОВА И САЊИ ЂУРИЧИЋ ИЗ ВЛАДИМИРАЦА, СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -ЗА НАШУ ДЕЦУ И ЈЕЛЕНИ ВУЛЕТИЋ ИЗ КРНУЛА, СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА БОЉЕ ВЛАДИМИРЦЕ;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
4. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И ВИСИНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ „ЗА ЗДРАВИЈЕ СУТРА“;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИИРЦИ;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И ГАРАНЦИЈИ ФОНДАЦИЈИ „НОВАК ЂОКОВИЋ“;
13. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 0 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ;
15. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
16. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
17. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
18. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
19. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА;
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ;
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ;
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ;
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
31. ПРЕДЈ10Г РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА;
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 0 РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;
33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;
34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА;
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;
36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА, ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА;
37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА, ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА;
38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА, ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА;
39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ;
40. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ;
41. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА, ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА;
42. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА;
43. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 0 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА;
44. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
45. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
46. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Седница ће бити одржана у сали Дома ученика Посавотамнавске средње школе у Владимирцима.

ДНЕВНИ РЕД – ПРЕУЗМИ ФАЈЛ

Last modified: 02/02/2021

Comments are closed.