Општина Владимирци - званичан сајт

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020.ГОДИНУ

28/07/2020

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Владимирци за 2020.годину, број 320-24/20-11 од 14.05.2020.године и Одлуке начелника општинске управе општине Владимирци број 401-131/20-1\/ од 22.07.2020.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Одељење за пољопривреду, туризам и друштвене делатности Објављује

КОНКУРС
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОПАВАЊЕ (БУШЕЊЕ) БУНАРА НАТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за наводњавање на територији општине Владимирци за 2020.годину. Подстицајна средства су намењена за бушење дубинских водозахвата.
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава за бушење дубинских водозахвата може остварити физичко лице – носилац регистрованог активног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Владимирци.
ОПШТИ УСЛОВИ
1. Подстицајна средства користе се за ископавање (бушење) бунара у функцији наводњавања у повртарској, воћарској, ратарској и сточарској производњи на подручју општине Владимирци.
2. Разматрање приспелих пријава вршиће Комисија за пољопривреду.
3. Највећа дубина бунара, за коју се дају подстицајна средства, је 125м. Подстицајна средства се могу користити за један бунар у 2020. години.
Износ подстицајних средстава је 30€(у динарској против вредности по средњем курсу Народне Банке Србије на дан исплате) по дужном метру. Максималан износ подстицајних средстава је 3750С за један бунар. Подстицајна средства се додељују као бесповратна.
Право на коришћење подстицајних средстава имају пољопривредни произвођачи уписани у регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства по основу права својине пољопривредног земљишта које се налази на територији општине Владимирци на којем обављају пољопривредну производњу.
4. Пољопривредни произвођачи који конкуришу, потребно је да доставе следећу документацију:
• Попуњену и потписану Пријаву за доделу подстицајних средстава
• Копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства
• Фотокопију наменског рачуна пословне банке
• Фотокопију личне карте
5. Пријава на конкурс за коришћење подстицајних средстава подноси се Одељењу за пољопривреду, туризам и друштвене делатности општине Владимирци.
6. Конкурс остаје отворен од 30.07.2020.године до 07 .08.2020. године.
7. Контролу коришћења подстицајних средстава врши Одељење за пољопривреду, туризам и друштвене делатности општине Владимирци.
Образац пријаве на конкурс се преузима у просторијама Одељења за пољопривреду, туризам и друштвене делатности општине Владимирци.За детаљније информације позвати на телефон 015/513-415,контакт особа Зарић Драган.
Конкурс се објављује листу „Глас Тамнаве”Уб, на званичној интернет страници, сајту општине Владимирци www.vladimirci.org.rs ,огласној табли Одељења за пољопривреду, туризам и друштвене делатности, огласној табли месних заједница и локалним средствима јавног информисања.

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020.ГОДИНУ – Преузми фајл

Click to access scan0082.pdf

Last modified: 28/07/2020

Comments are closed.