Општина Владимирци - званичан сајт

Скупштина општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Надлежности:

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 • ЦВЕТКОВИЋ НЕБОЈША (СНС)

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

  • 015/513-141, tel/fax: 015/513-141 i 015/513-146

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ДИПЛ. ПРАВНИК НЕВЕНКА ДОКИЋ

E-mail: normativnasluzba@vladimirci.org.rs
015/513-141, tel/fax: 015/513-146 i 015/513-270.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
– ОДБОРНИЦИ –

 Ред.
број
Презиме и име
одборника
Место 
пребивалишта
1. Ајдуковић Стана Крнић
2. Алексић Радиша Владимирци село
3. Арнаутовић Продан Власаница
4. Атић Маријана Скупљен
5. Вулетић Јелена Крнуле
6. Гајић Споменка Пејиновић
7. Дрочић Драгица Крнић
8. Ђинић Лепосава Крнуле
9. Ђурић Дејан Јаловик
10. Ђурић Зоран Дебрца
11. Ђурић Јанко Владимирци
12. Живковић Славица Дебрц
13. Исаиловић Горан Звезд
14. Јеличић Милета Вукошић
15. Кнежевић Ивица Прово
16. Ковачевић Бранимир Јаловик
17. Ковачевић Далиборка Владимирци
18. Марковић Владица Владимирци
19. Марковић Сандра Мровска
20. Мирковић Владица Владимирци
21. Ранковић Зоран Матијевац
22. Савић Славољуб Владимирци
23. Симеуновић Драган – Рес Трбушац
24. Тодоровић Драган Матијевац
25. Цветковић Небојша Месарци

 

У Скупштини општине  образовано је  4 одборничке групе, и то:

Одборничку групу „Српска напредна странка“  чини 13 одборника, -и то: Продан Арнаутовић, Зоран Ђурић, Сандра Марковић, Славољуб Савић, Небојша Цветковић, Стана Ајдуковић, Милета Јеличић, Маријана Атић, Зоран Ранковић, Далиборка Ковачевић, Ивица Кнежевић, Бранимир Ковачевић и Лепосава Ђинић.

Одборничку групу „Социјалистичка партија Србије“,  чине 3 одборника, и то: Драган Тодоровић, Славица Живковић и Драган Симеуновић.

Одборничку група има 3 одборника, и то: Горан Исаиловић, Владица Мирковић и Дејан Ђурић.

Одборничку групу „Демократска странка“,  чине 3 одборника, и то: Владица Марковић, Радиша Алексић и Јелена Вулетић.

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела.

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СУ:

 • Савет за финансиjе и буџет,
 • Савет за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,
 • Комисиjа за статутарна питања, организациjу и норма­тивна акта,
 • Комисиjа за кадровска, адм. питања, радне односе, признања и награде,
 • Комисиjа за представке и притужбе,
 • Комисија за родну равноправност;
 • Мандатно-имунитетна комисиjа,
 • Комисија за планове.

Comments are closed.