Општина Владимирци - званичан сајт

Председник општине

 • МИЛИНКОВИЋ МИЛОРАД – (СНС)

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

  Рођен:01.10.1955. године
  Дипл. инг. пољопривреде

  E-mail: predsednikopstine@vladimirci.org.rs

Председник општине:

– представља и заступа општину;
– предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
– наредбодавац је за извршење буџета;
– усмерава и усклађује рад општинске управе;
– доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком скупштине;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина општине;
– представља и заступа Општинско веће;
– сазива и води седнице Општинског већа;
– одговара за законитост рада Општинског већа;
– обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
– подноси извештај Скупштини општине о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
– поставља и разрешава помоћнике Председника општине;
– покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
– улаже право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
– предлаже разрешење и избор заменика председника Општине, односно члана Општинског већа;
– образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
– одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала;
– врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.

 • МИЈАИЛОВИЋ МАРИЈАН

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 • КОВАЧЕВИЋ РАДЕ – (СНС)

  ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

  Рођен – 03.07.1969
  Струковни економиста

Comments are closed.