Општина Владимирци - званичан сајт

Председник општине

 • МИЛИНКОВИЋ МИЛОРАД – (СНС)

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

  Рођен:01.10.1955. године
  Дипл. инг. пољопривреде

  E-mail: predsednikopstine@vladimirci.org.rs

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • усмерава и усклађује рад општинских управа;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и општинских управа.

 • МИЈАИЛОВИЋ МАРИЈАН

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 • КОВАЧЕВИЋ РАДЕ – (СНС)

  ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

  Рођен – 03.07.1969
  Струковни економиста

 

Comments are closed.