Општина Владимирци - званичан сајт

Општинска управа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

 

  • МРШИЋ БОЈАНА

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

    Дипл

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.Општинском управом руководи начелник. За свој и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и Одлуком о Општинској управи.

Опис послова

руководи радом Општинске управе
стара се о законитости, ефикасности и ажурности рада Општинске управе
стара се о обезбеђивању услова рада, међусобној сарадњи одељења и служби и сарадњи са органима Републике и Покрајине
доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места уз сагласност председника Општине
припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник Општине
одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених
води дисциплински поступак против запослених и изриче дисциплинске мере
подноси извештаје о раду Скупштини општине, Општинском већу и председнику Општине
у управном поступку решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе
обавља и друге послове у складу са законом и по налогу Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

E-mail: sovlad@vladimirci.org.rs
Тel: 015/513-141, tel/fax: 015/513-146

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ -2013

Р.бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Опис радног места/

Степен стручне спреме

КОЕФИЦИЈЕНТ

1.

Владимир Михаиловић

Начелник одељења за привреду  / VII

12,05+8,4+10%=22,50

2.

Анић Душан

Шеф одсека за урбанизам        / VII

12,05+7,4+10%=21,40

3.

Цветин Вулетић

Шеф локалне пореске админист.  / VII

12,05+7,4+10%=21,40

4.

Јовица Косановић

Грађевински инспектор     / VII

12,05+8,4         = 20,45

5.

Момчило Пантелић

Просветни инспектор      / VII

12,05+8,4         = 20,45

6.

Сања Исаиловић

Сам стр.сар за посл. Јавне набавке / VII

12,05+8,4         = 20,45

7.

Невенка Докић

Сам стр.сар. за имов-правне односе / VII

12,05+8,4         = 20,45

8.

Милан Ружић

Порески инсп канц. контроле                   VII

10,77+8,2         = 18,97

9.

Вељко Пантелић

Сарадник за фин, планирање                  / VII

10,45+5,75       = 16,20

10.

Лазаревић Зоран

Инспектор за заштиту жив средине        / VI

  9,91+3,6          =13,51

11.

Јеремић Славко

Инспектор за друмски саобраћај              /VI

  9,91+3,6          =13,51

12.

Душан Живановић

Комунални иснпектор                              / VI

  9,91+3,6          =13,51

13.

Драгана Крзнарић

Сарадник за послове скупштине     / VI

  9,91+3,6          =13,51

14.

Владан Милошевић

Сарадник за економски развој        / VI

  9,91+3,6          =13,51

15.

Даница Ђурић

Шеф рачуноводства                                   /IV

  8,85+1,2+10%=11,06

16.

Бранка Павловић

Референт за обр зарада и благ. Послови  IV

  8,85+1,2+10%=11,06

17.

Драгица Павловић

Референт-Финан, књиг и контиста           IV

  8,85+1,2+10%=11,06

18.

Бранка Стефановић

Референт за обр урб. Аката                      / IV

  8,85+1,2          =10,05

19.

Биљана Радовић

Референт за послове деч.додатка            / IV

  8,85+1,2          =10,05

20.

Бирманчевић Светлана

Референт за послове деч.додатка            / IV

  8,85+1,2          =10,05

21.

Крстић Миланка

Референт за пореску контролу      / IV

  8,85+1,2          =10,05

22.

Пантелић Виолета

Референт за посл борачко инв. Заш        / IV

  8,85+1,2          =10,05

23.

Теодоровић Славољуб

Послови прив.предузетништва                /IV

  8,85+1,2          =10,05

24.

Драган Ивановић

Референт писарнице                                 / IV

  8,85+1,2          =10,05

25.

Јаковљевић Јелена

Референт архиве                                       / IV

  8,85+1,2          =10,05

26.

Павловић Слободан

Референт за бирачки списак                    / IV

  8,85+1,2          =10,05

27.

Павличевић Ивана

Секретарица                                              / IV

  8,85+1,2          =10,05

28.

Мирковић Славица

Матичар                                                     / IV

  8,85+1,2          =10,05

29.

Стојадиновић Бранимир

Шеф месне канцеларије Риђаке              / IV

  8,85+1,2          =10,05

30.

Мијатовић Предраг

Шеф месне канцеларије Скупљен          / IV

  8,85+1,2          =10,05

31.

Станојевић Миланка

Шеф месне канцеларије Дебрц               / IV

  8,85+1,2          =10,05

32.

Исаиловић Гордана

Шеф месне канцеларије Крнић              / IV

  8,85+1,2          =10,05

33.

Тамара Ковачевић

Дактилограф                                              IV

  8,74 +0,93       =  9,67

34.

Исаиловић Љубомир

Технички секретар Белотић                     KV

  8,00 +0,53       =  8,53

35.

Павловић Мијољуб

Возач                                                          KV

  8,00 +0,53       =  8,53

36.

Павличевић Миољуб

Возач                                                          KV

  8,00 +0,53       =  8,53

37.

Гашић Света

Возач                                                          KV

  8,00 +0,53       =  8,53

38.

Милоје Миљковац

Ложач-домар                                             KV

  8,00 +0,53       =  8,53

39.

Јездимировић Драган

Курир-копирант                                     NKV

  6,40+0,53        =  6,93

40.

Тошић Иван

Курир                                                      NKV

  6,40+0,53        =  6,93

41.

Љубица Ивановић

Кафе куварица                                       NKV

  6,40+0,53        =  6,93

42.

Биљана Гајић

Кафе куварица                                       NKV

  6,40+0,53        =  6,93

УКУПНО 42. ЗАПОСЛЕНА

СПИСАК
КОЕФИЦИЈЕНАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Р.
бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Опис радног места/

КОЕФИЦИЈЕНТ

1.

Владица Марковић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                            7,74

2.

Дејан Нешић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

                            7,50

3.

Драган Симеуновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                            7,74

4.

Небојша Петронић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

14,85+9+30%= 31,05

5.

Биљана Стефановић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

14,85+9+30%= 31,05

6.

Слободан Сарић

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПОЉОПР.

14,85+9+30%= 31,05

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

НЕТО ПЛАТА БЕЗ МИНУЛОГ РАДА

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

81.050,28

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

78.519,00

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

81.050,28

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

69.973,96

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

69.973,96

 

ЗАПОСЛЕНИ

НЕТО ПЛАТА БЕЗ МИНУЛОГ РАДА

 

НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИК

18.733,95

 

ВОЗАЧ – КВ

23.059,26

 

РЕФЕРЕНТ

26.141,00

 

ВИШИ РЕФЕРЕНТ – IV СТЕПЕН

27.168,29

 

ВИШИ САРАДНИК – VI СТЕПЕН

33.201,61

 

СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН

40.026,33

 

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН

46.870,31

 

САМ.СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН

50.257,07

 

ШЕФ ОДСЕКА

52.591,75

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

55.270,49

НАЗИВ РАДНИХ МЕСТА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА И УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОЈИ СУ ОДРЕЂЕНИ ОВИМ ПРАВИЛНИКОМ

Ред. Бр.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА

У  С  Л  О  В  И 

1

2

3

4

1.1

Начелник Одељења за Општу управу
и  друштвене делатности

1

VII ссс, правног смера, положен
Стручни испит и 3 год. радног  искуства

1.2

Послови протокола и односа са јавношћу

1

VII сс , положен стручни испит , 1 година радног искуства

Помоћник председника општине

1

VII степен стручне спреме,              5 година радног искуства.

1.3

Сарадник за нормативне и
Имовинско-правне послове

2

VII ссс, правног смера, положен
Стручни испит и 1 год. радног  искуства

1.4

Послови правне помоћи

1

VII ссс, правног смера, положен
Стручни испит и 3 год. радног  искуства

1.5

Сарадник за послове Скупштине, Општинског већа и персоналне послове

1

VI степен стручне спреме, положен стручни испит, 1 година радног искуства

1.6

Референт за послове дечјег додатка

2

IV ссс, друштвеног смера, положен стручни испит и 6 месеци радног искуства

1.7

       Референт за послове борачко-инвалидске заштите

1

IV степен стручне спремe, положен стручни испит, 1 година радног искуства

1.8

Референт за бирачки списак

1

IV степен стручне спреме, положен стручни испит, 6 месеци радног искуства

1.9

Технички секретар у Месној заједници

3

III или IV степен стручне спреме, положен стручни испит, 6 месеци радног искуства

1.10

Матичар

2

IV ссс,  положен стручни испит и 6 месеци радног искуства

1.11

Матичар-шеф месне канцеларије

7

Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманитарних наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

1.12

Референт писарнице

1

IV ссс, друштвеног смера, положен стручни испит и 6 месеци радног искуства

1.13

Референт архиве

1

IV ссс,  положен стручни испит и 6 месеци радног искуства

1.14

Референт за административно техничке послове – Дактилограф

1

Средња школа, 6 месеци искуства и познавање рада на рачунару

1.15

Секретарица

1

IV степен стручне спреме,

1.16

 

Возач

2

КВ радник и положен возачки испит „Б“ категорије

1.17

Портир-домар

3

КВ радник

1.18

 

Курир-копирант

1

                 Основна школа

1.19

Курир

1

Основна школа

1.20

Чистачица – кафе куварица

2

Основна школа

Ред. Бр.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

БРОЈ
ИЗВРШИЛ.

У  С  Л  О  В  И

1

2

3

4

2.1

Начелник Одељења за привреду, финансије и урбанизам

1

VII ссс, Економског смера,положен
Стручни испит и 3 год. радног  искуства
  2.2.

Сарадник за приватно предузетништво

1

IV ссс положен Стручни испит и 3 год. радног  искуства

2.3.

Сарадник за послове привреде и водопривреде

1

VII ссс, економског или пољопривредног смера, положен стручни испит и 1 година радног искуства

2.4.

Сарадник за послове пољопривреде

1

VI степен стручне спреме, пољопривредног смера, положен стручни испит за рад у органу државне управе, познавање  рада на рачунару, 1 година радног искуства.“

2.5

Сарадник за заштиту животне средине

1

VII степен стручне спреме природног смера, положен стручни испит и 1 година радног искуства.

2.6

Сарадник за економски развој и јавне набавке

1

VII степен стручне спреме природног или друштвеног  смера, положен стручни испит, 1 година радног искуства

2.7

Сарадник за економски развој

1

VI степен стучне спреме природног смера, 1 година радног искуства, положен испит за рад у државним органима и познавање рада на рачунару

2.8

Координатор локалне канцеларије за младе

1

IV степен стручне спреме техничког смера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит

2.9.

Сарадник за финансијско планирање и наплату

1

VII ссс, Економског смера,положен
Стручни испит и 1 год. радног  искуства

2.10.

 

Шеф рачуноводства

1

IV ссс, економског смера, положен стручни испит и 6 месеци радног искуства.

2.11.

Финансијски књиговођа и послови исплате борачко-инвалидске заштите

1

IV ссс, економског смера, положен стручни испит и 6 месеци радног искуства

2.12.

Финансијски књиговођа и контиста

1

IV ссс, економског смера, положен стручни испит и 6 месеци радног искуства.

2.13.

Референт за обрачун зарада и благајнички послови

1

IV ссс, економског смера, положен стручни испит и 6 месеци радног искуства

2.14.

Шеф одсека за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове

1

VII ссс, смер просторно планирање, mположен Стручни испит и 2 год. радног  искуства

2.15.

Сарадник за урбанизам и просторно планирање

1

VII ссс, ПМФ- смер просторно планирање положен стручни испит
и 2 год. радног  искуства

2.16.

Сарадник за послове издавања одобрења за изградњу, употребних и других дозвола

1

VII ссс грађевинског смера, положен стручни испит , 2 година радног искуства

2.17.

Референт за обраду урбанистичких аката и техничке документације

1

IV ссс грађевинског или архитектонскогсмера, положен стручни испит , 6 месеци радног искуства

2.18.

Грађевински  инспектор

1

VII ссс грађевинског смера, положен стручни испит , 3 године радног искуства

2.19.

Инспектор за саобраћај и путеве

1

VII или VI степен стручне спреме, природног смера, положен стручни испит и 3 године радног искуства

2.20

Просветни инспектор

1

VII степен стручне спреме, друштвеног смера, најмање 3 године радног стажа у државним органима, школи или органима локалне самоуправе, положен стручни испит за рад у органима државне управе или за секретара школе, лице са одговарајућом стручном спремом, најмање 5 година радног стажа у области образовања, положен стручни испит у области образовања

2.21

Инспектор заштите животне средине

1

VII или VI степен стручне спреме, природног или техничког смера, положен стручни испит, 3 године радног стажа

2.22

Комунални инспектор

1

VII или VI степен стручне спреме, природног или  техничког смера, положен стручни испит и 3 године радног искуства.

2.23

Шеф одсека за наплату локалних прихода

1

VII  степен стручне спреме економског смера, положен стручни испит, 2 године радног искуства и  познавање рада на рачунару.

2.24

Порески инспектор канцеларијске контроле

1

VII  степен ек или правног смера, положен стr испит, 1 година  радног иск и  познавање рада на рачунару

2.25

Порески инспектор теренске контроле

1

VII  степен стручне спреме економског или правног смера, положен стручни испит, 1 година радног  искуства и  познавање рада на рачунару

2.26

Референт за пореску контролу

1

IV  степен стручне спреме економског смера, положен стручни испит, 6 месеци радног искуства и  познавање рада на рачунару

2.27

Референт за послове пореске евиденције

1

IV  степен стручне спреме економског смера, положен стручни испит, 6 месеци радног искуства и  познавање рада на рачунару

2.28

Послови пореског извршења

1

VI или IV степен стручне спреме правног или економског смера, 1 година радног искуства, положен стручни испит

Comments are closed.