Општина Владимирци - званичан сајт

Општинска управа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

 

 • МРШИЋ БОЈАНА

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  Дипл

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.Општинском управом руководи начелник. За свој и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Статутом и Одлуком о Општинској управи.

ОПШТИНСКА УПРАВА

           Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.

Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су Одељења и Одсеци.

Радом основних организационих јединица Општинске управе  руководе руководиоци основних организационих јединица и то:

 • радом Одељења – руководилац ;

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

 • радом одсека – шеф одсека;

            ОПШТИНСКА УПРАВА:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе  уз сагласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

E-mail: sovlad@vladimirci.org.rs
Тel: 015/513-141, tel/fax: 015/513-146

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

 

Р.б.

Име и презиме Радно место Школска спрема Звање за службенике/

врста за намештенике

систем. заврш.
1. Славољуб Теодоровић Послови приватног предузетништва, одбране и ванредне ситуације средња средња Виши референт
2. Весна Степић

 

Послови из области пољопривреде, водопривреде и шумарства висока висока саветник
3.  

Драган Зарић

 

Послови из области пољопривреде, водопривреде и шумарства висока висока саветник
4.  

Слободан Сарић

Послови из области пољопривреде, водопривреде и шумарства висока висока саветник
5. Зоран Илић Референт за послове пољопривреде средња средња Виши референт
6. Владимир Михаиловић

 

Послови економског развоја, припреме пројектне документације, израде и имплементације пројеката висока висока саветник
7.  

Миољуб Павличевић

Стручни и управни послови у области туризма, трговине, угоститељства и занатства висока висока саветник
8. Владан Милошевић мирује радни однос      
9.  

Светлана Бирманчевић

Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак, финансијско рачуноводствени послови у области породиљских права и послови пријема захтева за остваривање породиљских права и  права на родитељски и дечији додатак средња средња Виши референт
10.  

Биљана Радовић

Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак, финансијско рачуноводствени послови у области породиљских права и послови пријема захтева за остваривање породиљских права и  права на родитељски и дечији додатак средња средња Виши референт
11. Виолета Пантелић Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту, извршења са текућих рачуна из области  борачко- инвалидске заштите и послови заштите и остваривање личних и колективних права националних мањина етничких група, избеглих и прогнаних лица средња средња Виши референт
12. Вељко Пантелић Књиговођа висока висока саветник
13. Милан Ружић Финансијски књиговођа и контиста висока висока саветник
14. Тамара Ковачевић Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови благајне средња средња Виши референт
15. Сања Исаиловић Службеник за јавне набавке висока висока Самостални саветник
16. Миланка Крстић Административно-технички послови за потребе Одељења средња средња Виши референт
17. Цветин Вулетић Послови утврђивања локалних јавних прихода и послови наплате локалних јавних прихода висока висока Самостални саветник
18. Живадин Пантелић Порески инспектор канцеларијске контроле висока висока Млађи саветник
19. Мирјана Влајковић Порески инспектор теренске контроле висока висока саветник
20. Иван Вуковић Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове висока висока Самостални саветник
21. Душан Анић Просторни планер и урбаниста висока висока Самостални саветник
22. Владимир Пантелић Послови озакоњења објеката и обједињена процедура – послови контроле техничке документације висока висока саветник
23. Милан Мирковић Послови озакоњења објеката и обједињена процедура – послови контроле техничке документације висока висока саветник
24. Бранка Стефановић Послови обраде урбанистичких аката и техничке документације средња средња Виши референт
25. Весна Мирковић Оперативни и припремни послови коришћења јавних површина виша виша сарадник
26. Радиша Ковачевић Послови јавне расвете, одржавање путева и одржавање јавних

зелених површина

виша виша сарадник
27. Јовица Косановић Грађевински инспектор висока висока саветник
28. Зоран Лазаревић Инспектор за заштиту животне средине висока висока Млађи саветник
29. Душан Живановић Комунални инспектор виша виша сарадник
30. Славко Јеремић Инспектор за саобраћај и путеве виша виша сарадник
31. Биљана Стефановић Руководилац Одељења за послове органа општине, општу управу и заједничке послове висока висока Самостални саветник
32. Невенка Докић мирује радни однос      
33. Небојша Петронић мирује радни однос      
34. Славица Мирковић Послови матичара за матично подручје Владимирци  и послови ажурирања бирачког списка висока висока саветник
35. Вељко Глигорић Послови шефа месне канцеларије -матичара за матично подручје Белотић висока висока саветник
36. Миланка Станојевић Послови шефа месне канцеларије -матичара за матично подручје Јаловик средња средња сарадник
37. Иван Гајић Послови шефа месне канцеларије -матичара за матично подручје Дебрц висока висока саветник
38. Марко Милосављевић Послови шефа месне канцеларије -матичара за матично подручје Прово висока висока саветник
39. Бранимир Стојадиновић Послови шефа месне канцеларије -матичара за матично подручје Скупљен средња средња сарадник
40. Драган Ивановић Административно-технички послови за потребе Општинске управе средња средња Виши референт
41. Јелена Јаковљевић Административно-технички послови за потребе Општинске управе средња средња Виши референт
42. Миљана Вујановић Управљање људским ресурсима виша виша сарадник
43. Драгана Крзнарић Послови радних односа и скупштински послови висока висока Самостални саветник
44. Слободан Павловић ИТ администратор и техничар система и мрежe средња средња Виши референт
45. Ивана Митровић Пословни секретар средња средња четврта врста радних места
46. Драган Јездимировић Послови економата и руковаоца имовине и послови умножавања материјала НКВ радник НКВ радник пета врста радних места
47. Света Гашић Возач моторног возила, послови вођења евиденције и одржавања возила и курир КВ радник КВ радник четврта врста радних места
48. Љубомир Исаиловић Портир КВ радник КВ радник четврта врста радних места

 

49. Биљана Гајић Кафе кувар и послови одржавања хигијене НКВ радник НКВ радник пета врста радних места
50. Љубица Ивановић Кафе кувар и послови одржавања хигијене НКВ радник НКВ радник пета врста радних места
51. Милоје Миљковац Послови одржавања уређаја и инсталација – домар КВ радник КВ радник четврта врста радних места

 

 

Comments are closed.