Општина Владимирци - званичан сајт

Јавни конкурс за ангажовање пописивача за потребе спровођења пројекта „Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“

20/05/2019

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање пописивача (број: 404-59/19-III, од 17.05.2019) за потребе спровођења пројекта Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, број уговора 48-00-00032/2016-28-8, који финансира Европска унија кроз Програм Exchange 5, Конкурсна комисија општине Владимирци, дана 20. маја 2019. године,  расписује 

 Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА

НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

          Пројекат „Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ финансира Европска унија у оквиру Програма Еxchange 5 из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Богатић, Владимирци и Мали Зворник.

          У складу са обавезним активностима на пројекту општина Владимирци објављује јавни позив за ангажовање 3 екстерна пописивача са територије своје општине који ће спровести попис општинске имовине у трајању од 6 месеци. Ангажовани пописивачи ће радити на прикупљању података о општинској имовини, ажурирању базе података, и провери физичког стања објеката високоградње који су њена имовина. Поред овога, изабрани пописивачи ће бити у обавези да похађају два тродневна тренинга за спровођење пописа и ажурирање базе података објеката и земљишта.

          Позивају се сва физичка лица са подручја општине Владимирци, која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање, да у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Владимирци. 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 • да је незапослено лице пријављено на евиденцији Националне службе за запошљавање;
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да има најмање 18 година (пунолетно лице);
 • да има минимум средњу стручну спрему (IV степен);
 • да има пребивалиште на територији општине Владимирци;
 • да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак, односно да кандидат није кажњаван.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 • да одлично познаје рад на рачунару (MS Office-Word, Excel, интернет, јавно доступне базе података попут РГЗ-а и сл.)
 • да има добре комуникационе вештине
 • да поседује флексибилност за тимски рад

Предност ће имати кандидати:

 • који поседују вишу или високу стручну спрему
 • имају претходно искуство у попису (становништва, пољоприврених газдинстава, општинске имовине и сл.)
 • који поседују возачку дозволу „Б“ категорије
 • који поседују сопствено возило.

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање:

          Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број: 18/16), прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

          Сагласно наведеном Комисија ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење Националне службе за запошљавање да је подносилац пријаве незапослено лице; уверење о држављанству и потврду о пребивалиштву, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Неопходна документација за пријаву:

Заинтересована лица треба да у предвиђеном року доставе следећа документа:

 • попуњену и потписану пријаву
 • оригинал или оверену фотокопију документа (диплома, уверење), којом се потврђује стручна спрема каднидата;
 • фотокопију очитане личне карту;
 • фотокопију очитане возачке дозволе (уколико је кандитат поседује)
 • оригинал потврде или уверења из евиденције Националне службе за запошљавање да се води као незапослено лице;
 • оригинал или фотокопију уверења о држављанству,
 • оригинал или фотокопију потврде о пребивалишту;
 • оригинал или фотокопију уверења да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак;
 • оригинал или фотокопију уверења да кандидат није кажњаван;
 • потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам/а прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (документа под тачком 5., 6., и 7. ), или ће то орган учинити уместо њега.

Образац пријаве као и изјаву којом се опредењује за једну од две могућности (да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам),  могуће је преузети на интернет страници општине Владимирци www.vladimirci.org.rs у делу који се односи на Огласе и конкурсе, или у Општинскoj управи општине Владимирци, Светог Саве 34. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз горенаведену документацију како би орган могао даље да поступа. Потребно је да кандидати изјаву потпишу својеручно.

Подношење пријаве:

            Пријаве се подносе у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Општина Владимирци, Конкурсној комисији, Светог Саве 34, Владимирци.

Са назнаком: „ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

Избор кандидата:

            Сви кандидати чије су пријаве благовремене и који испуњавају услове из Јавног конкурса, биће тестирани – тестирање ће обухватити проверу практичног знања кандидата на рачунару. Тестирање је елиминационог карактера и само са канидатима који прођу тестирање обавиће се интервју и бодовање, а на основу тога донети коначна Одлука о избору.

          О датуму и месту тестирања кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави.

          Уколико током трајања пописа дође до спречености изабраног кандидата да извршава обавезе из уговора или уколико изабрани кандидат не испуњава обавезе из уговора у складу са пројектним задатком и планом рада, пописивач може бити замењен са другим кандидатом који је следећи на ранг листи.        

Општина Владимирци ће са изабраним кандидатима потписати уговор о привременим и повременим пословима на период од 6 месеци. Планирани период ангажовања пописивача је од 1. јула до 31. децембра 2019. године.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, односно пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће бити узете у разматрање.        

          Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Владимирци и на интернет страници општине Владимирци www.vladimirci.org.rs

          Детаљне информације се могу добити у просторијама Општинске управе општине Владимирци, Светог Саве 34, као и на телефон 015/513-141.

Документа за преузимање

Јавни позив за пописиваче – Преузми фајл
Опис послова са критеријумима за избор – Преузми фајл 
Образац пријаве – Преузми фајл
Изјава – Преузми фајл

ПРЕПОРУЧЕНЕ ОБЈАВЕ

Last modified: 20/05/2019

Comments are closed.

%d bloggers like this: