Општина Владимирци - званичан сајт

Одржано општинско веће

07/09/2017

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 04.09.2017.

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

 

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН ГОДИНЕ;
 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ;
 4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ;
 5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
 8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 274/2 И 274/4 У К.О. ВЛАДИМИРЦИ;
 9. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ПОКЛОНИМА ФУНКЦИОНЕРА И ЗАПОСЛЕНИХ;
 10. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА;
 11. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ;
 12. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ И О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 13. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА;
 14. ДОНОШЕЊЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ;
 15. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 16. УСВАЈАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА O УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП “ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ;
 18. РАЗМАТАРЊЕ ЗАХТЕВА МЗ ЗВЕЗД ЗА СРЕДСТВА ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ;
 19. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАЊИЋ МИРЕ ИЗ СКУПЉЕНА ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ;
 20. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ МИЋЕ ВУЧАНОВИЋА ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ КОЈОМ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ ПОТРЕБА САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА У ПРОВУ;
 21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МИЛОШЕВИЋ ЗОРАНА ИЗ МРОВСКЕ ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ;
 22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА СТОЈИЋ ЖИВКА ИЗ ВУКОШИЋА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ;
 23. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА АРНАУТОВИЋ ВЕСНЕ ИЗ ВЛАСАНИЦЕ ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ;
 24. ДОНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ – НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
 25. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

Last modified: 07/09/2017

Comments are closed.

%d bloggers like this: